Please wait...

List of Match RefereeS.No. Name of Person District Matches Played
1 Sh. Anoop Dave Banswara 16
2 Sh. Kaushal Devra Bikaner 08
3 Sh. Devkinandan Bikaner 01 RT ODI
4 Sh. Rajesh Gupta Dholpur CBT & U-25
5 Sh. Parvinder Singh Jaipur 22
6 Sh. Sudhir Sharma Jaipur 04
7 Sh. Vikash Purohit Jaipur 03
8 Sh. Vijendra Yadav Jaipur 30
9 Sh. Siddharth Joshi Jaipur 14
10 Sh. Devendra Pal SIngh Jaipur 33
11 Sh. Pankaj Gupta Jaipur 04
12 Sh. Asgar Baig Jaipur 06
13 Sh. Lokesh Chaturvedi Jaipur 05
14 Sh. Nalin Jain Jaipur 07
15 Sh. Ajit Singh Panwar Jaipur 02
16 Sh. Shailendra Kaushik Jaipur 23
17 Sh. Virendra Sharma Jaipur 04
18 Sh. Yogesh Mathur Jaipur 07
19 Sh. Bhartesh Solanki Jaipur 01 RT ODI
20 Sh. Rajeev Sharma Jodhpur 01
21 Sh. Chandrkant Bodha Jodhpur 04
22 Sh. Sudhir Mobar Jodhpur 04
23 Sh. Dev Kumar Jodhpur 04
24 Sh. Mohd. Washid Jodhpur 02
25 Sh. Vikram Deol Jodhpur 02 RT ODI
26 Sh. Amar Singh Negi Kota 07
27 Sh. Dilip Chawla Kota 02
28 Sh. Kishan Choudhary Udaipur 08
29 Sh. Deepak Mathur Jaipur 13
30 Sh. Anil Sinha Jaipur 28
31 Sh. Mohan Singh Jaipur 06
32 Sh. Yunas Ali Jaipur 04
33 Sh. Shamsher Singh Udaipur 14

Made with ♥ by HEPTA